سر بوبل

رویای بیش از سر بوبل نماد تمایل به رفتن همراه با آنچه دیگران فکر می کنم. توافق کامل، هر اتفاقي که بيفته. منفی, ممکن است نشانه ای است که شما نیاز به شروع به فکر کردن برای خودتان.