بابی پین

رویا با یک کلیپ مو نماد فشار دادن خود را به یک راه خاص از تفکر. نگه داشتن طرز فکر خود را در یک راه خاص متمرکز شده است.