اقدامات

اگر شما خواب و خواب بود که در رویا شما امضای یک کتاب مقدس، اعلام روند که در آن شما احتمالا از دست بدهند.