بوبو

رویای کسی که شما را احمق می نامد ممکن است شرمی را که تا به حال تجربه کرده ای منعکس کند. شما ممکن است احساس کنید که کاری که انجام داده ای احمقانه ترین کاری بود که تا به حال انجام داده ای. رویای شخص دیگری که یک احمق را پیوند می دهد ممکن است باور شما را منعکس کند که یک وضعیت بیش از مسخره است. شما همچنین ممکن است احساس کنید که یک اشتباه احمقانه ساخته شده است.