بوبو

رویای احمق دادگاه نماد شما و یا کسی که همیشه در دسترس است به کسی خنده هر زمان که آنها به آن نیاز دارند. شما می توانید ~جوکر~ با دوستان خود را. احمق دادگاه نیز می تواند نمایندگی از شرم خود را به دیگران احساس خوب است. متناوبا, احمق دادگاه ممکن است شما و یا کسی دیگر که همیشه فراخوانده می شود به آنها احساس بهتری منعکس. منفی, احمق دادگاه می تواند نماد استفاده شده توسط دیگران به تشویق آنها و یا یک زمان خوب.