دادگاه بوبو

رویاپردازی و دیدن یک احمق دادگاه نماد مبهم از رویاها است. رویای این ممکن است نماد است که چیزهای کوچک و سرگرمی های احمقانه باعث خواهد شد که شما را به نادیده گرفتن مسائل مهم است.