دهان

رویا در مورد دهان نماد بیان ایده ها و یا اعتقادات است. بیرون آمدن از دهان باز نماد پذیرای یا باز بودن به ایده های جدید است. بیرون آمدن از دهان بسته نماد خصومت آمیز بودن است. همچنین ممکن است نشان دهنده بی علاقه بودن به بیان یک ایده یا باور است. رویا با دهان عق زدن و یا دوخته بسته نماد سرکوب، ناتوانی در بیان و یا صحبت آزادانه است. رویا با دهان باز با زبان آبی نماد باز بودن برای بیان حقیقت است.