دهان آتش

هنگامی که شما رویای هیدرانت, سپس چنین رویایی نشان می دهد تفریح و شروع بیش از در برخی از نقطه ای از زندگی خود را. شاید ذهن ناخودآگاه می دهد سیگنال، که شما آماده برای شروع دوباره. هنگامی که شما می بینید پشت سر هم از آتش، پس از آن چنین رویا نشان می دهد انفجار بزرگ از احساسات خود را.