یاوه

رویای در مورد یاقوت نماد عدم تحریک عاطفی و فکری است. شما یا شخص دیگری که هیچ علاقه ای به چیزی به تجربه. کسالت، عدم شور و شوق و یا عدم انگیزه.