گونه ها

رویا در مورد یک چهره نماد آگاهی از چگونه متفاوت است و یا نه آن را احساس می کند. گونه ها همچنین می تواند نمایندگی از احساسات خود را در مورد چگونگی مراقبت و یا بی تفاوت، یک وضعیت احساس تمام وقت. چقدر خوب یا وحشتناک یک وضعیت همیشه مانند شما احساس می کند. در نظر بگیرید که چگونه شایان ستایش, برداشت و یا زشت گونه ها در حال تعیین درجه حساسیت احساس. رویا با گونه های قرمز نماد خجالت است که احساسات واقعی و یا افکار خود را به دیگران نمایش داده می شود. گونه های نرم نشان دهنده بی گناهی و یا درجه بالایی از حساسیت است. گونه های مجسمه شده نشان دهنده عدم تمایل به مانند یک بازنده رفتار می شود, صحبت کردن, و یا احساس هرگز ناامید. گونه های حذف شده نشان دهنده برخی از جنبه های خودتان است که در مورد احساس خوب اهمیتی ندارد دوباره. گونه های چاق می تواند حساسیت در مورد همیشه نیاز به بسیاری از مسائل منعکس کننده. رویای یک سوراخ در گونه نماد یک مشکل با حفظ یک احساس راحت در مورد خودتان. احساس مجبور به حساس در مورد یک مشکل است که خارج از کنترل. احساس مجبور به احساس از دست دادن. رویای بوسه در گونه نماد تحسین، احترام و یا احترام است. همچنین می تواند نمایندگی تصویب برای اقدامات.