کتف

هنگامی که شما می بینید شخصیت کتف, سپس چنین رویایی به شما هشدار می دهد در مورد عواقب ناخوشایند آینده اگر شما هیچ کاری در مورد آن انجام نمی دهد. شاید شما هر گونه مسئولیت برای اقدامات خود را و نگه داشتن زندگی بازی بازی، به جای گرفتن همه چیز جدی نیست.