کتف

اگر شما رویای کتف بودن، پس چنین رویایی به شما پیشنهاد می کند که اعتماد به نفس بیشتری در مورد خودتان داشته باشید. همچنین می تواند نشان دهد که شما قربانی در برخی از شرایط. اگر شما یک کتف برای کسی ساخته شده است، سپس آن را نشان می دهد عدم مسئولیت شما. اطمینان حاصل کنید که شما مسئول اعمال خود را.