بوی

در رویای دیدن گاو نر، هنگامی که شما در حال رویا، آن را نشانه کنجکاو از رویای خود را. این نشانه نشان دهنده تعادل قدرت و قدرت مرد با عرفان زن است. همچنین استعاره آشنا را در نظر بگیرید، ~سه راه به عنوان یک گاو نر.~