بوی

رویای در مورد گاو نر نماد قدرت کنترل شده و یا محدود است. شما یا کسی که قدرت بدون توانایی استفاده از آن را برای شما. برای قدرتمند بودن، بلکه به طور کامل توسط شخص دیگری کنترل می شود. منفی, شما ممکن است احساس هدفمند و یا ناعادلانه متوجه بازگشت.