بوی

رویای راهنما، نماد مردانگی، قدرت و قدرت بیان ناپذیر است. گاو نر در حال رشد است، بنابراین قدرت است که رویاپرداز در حال گرفتن تنها بیشتر خواهد شد. در برخی از فرهنگ ها گاو نر نماد الوهیت است، به همین دلیل است که یک رویا به عنوان میراث فرهنگی تفسیر می شود.