شناور

شناور در یک رویا نشان می دهد توانایی خود را برای حفظ تمرکز بر روی هدف حتی اگر شرایط بسیار نامساعد است. رویا همچنین می تواند آرامش و آرامش ذهن خود را نشان می دهد.