ارتش برت

رویای ارتش beret نماد نگرش و یا ذهنیت است که در مورد مراقبت به جز انجام آنچه شما احساس می کنید شما نیاز به انجام. عدم تمایل به منحرف کردن مسئولیت های خود را بدون توجه به آنچه. نگرانی در مورد وظیفه.