چوب

رویای در مورد گاو نر نماد جنبه ای از خود را در این آشکارا قدرتمند است. تو يا کسي که داره قدرت رو از دست ميده قدرتی که واضح است. مشاهده شخص دیگری در حال نمایش قدرت خود و یا تعمیر آن را خودتان نمایش آن را به دیگران. اعتماد به نفس که شما قدرت. مثال: مردی رویای دیدن جمجمه یک گاو نر را داشت. در زندگی واقعی او از دست داده موقعیت وضعیت بالا.