توپ

هنگامی که شما رویای بازی با توپ آن را نشان دهنده سلام. معنی دیگر از این رویا می تواند شما را در داخل جهان subliminal خود را نشان می دهد. اگر شما رویای دیدن دیگران بازی با توپ, آن را نشان می دهد که شما نباید ترس به رهبری در موقعیت های مختلف در زندگی خود را. این رویا نشان می دهد که شما به خودتان اعتماد نیست و می ترسند به خطرات. مطمئن شوید که شما تصویب که مانع، سعی کنید به عمل بدون فکر کردن در مورد عواقب، و تنها پس از آن شما قادر خواهید بود به bravier.