دیسکو توپ

رویای در مورد توپ دیسکو نماد احساسات بدون توقف برای لذت بردن از برنده بودن. موقعیت که در آن شما احساس می کنید که ~حزب هرگز به پایان می رسد~. رویای دیدن توپ دیسکو در یک مکان است که شما نمی توانید دسترسی به و یا مجاز نیست می تواند احساسات حسادت از افراد دیگر که همیشه سرگرم کننده یک بار زمانی که نه نشان می دهد.