توپ فوتبال

رویای در مورد توپ فوتبال نماد یک مشکل که در آن شما در حال تلاش برای ایجاد چیزی راه خود را.