توپ هشت

رویای در مورد هشت توپ نماد یک مانع نهایی برای گرفتن بسته شدن شما می خواهید در یک وضعیت. آخرین چیزی که شما نیاز به پایان چیزی و یا در نهایت با یک مشکل. متناوبا, هشت توپ ممکن است یک فرصت برای بسته شدن منعکس, که در معرض خطر است. احساس فشار و یا خطر برخورد با مشکل به اندازه کافی سریع. احساس می کنم که شخص دیگری می تواند برنده کردن آخرین شانس خود را. نشانه ای که شما نیاز به اعتقاد بیشتر به خودتان. مثال: یک زن خواب دیدن توپ 8. در زندگی واقعی او و شوهرش با مشکلات مالی که آنها احساس آنها هرگز نمی تواند حل. همیشه به نظر می رسید فقدان یک مشکل است که به طور فزاینده ای پیشرفت وجود دارد.