کوکی ها

رویا، که در آن شما خوردن ویفر، نشان می دهد نیاز به تنوع در زندگی خود را. شاید شما زندگی می کنند که بسیار خسته کننده است، بنابراین ذهن ناخودآگاه خود را به شما می دهد سرنخ برای تغییر چیزی و زندگی جالب تر است.