کراکر برنج

رویای در مورد کراکر برنج نماد انتخاب مثبت است که من احساس خوبی نیست. داشتن رفتار، عمل بر این اساس، و یا ماندن از مشکل به نقطه ای که در آن شما احساس خوب است ممکن نیست. کراکر برنج ممکن است بی حوصلگی را با موقعیت هایی که مورد علاقه شما هستند منعکس کند. مثال: مردی رویای سوزاندن کراکر برنج را داشت. در زندگی واقعی پدر سوء استفاده خود را در حال مرگ در بیمارستان بود و او با داشتن افکار در مورد ~کشیدن پلاگین~ برای سرعت بخشیدن به ارث خود را. کراکر برنج منعکس کننده انتخاب مثبت انتظار برای پدرش به مرگ، که او نمی تواند.