گزارش مدرسه

رویا با کارت گزارش نماد چگونه به خوبی شما در برخی از وضعیت بیداری زندگی انجام شده است. همچنین می تواند نمایندگی درون نگری و یا ورودی دیگران در مورد شاهکار شما متوجه شده اند. حروف یا درصد اعداد را برای نمادگرایی حتی بیشتر در نظر بگیرید. متناوبا, کارت گزارش می تواند اضطراب منعکس, عملکرد خود را در مدرسه, و یا چگونه نمرات خود را خوب هستند.