حباب

هنگامی که شما رویای حباب, چنین رویایی نشان می دهد مشکل کوچک است که به شما اجازه نمی دهد به طور کامل خودتان را بیان. شاید رویا نشان می دهد که شما چشم پوشی از مشکل و یا خلاص شدن از شر آن در صورت امکان. شما همچنین باید توجه به چگونه بسیاری از حباب شما تا به حال در حالی که خواب. اگر شما حباب به دلیل شما کار کرده اند تا سخت, سپس چنین رویایی نشان می دهد که شما آن را آهسته به چیزی که شما در زندگی خود را انجام دهید, در غیر این صورت شما بسیار خسته. اگر شما حباب، چرا که شما سوخته اند، پس از آن چنین رویا نشان می دهد آزار غیر منتظره است که شما برخی از استرس ایجاد خواهد شد. رویایی که در آن شما حباب واقع در جایی در صورت خود را, به طوری که به این معنی است که شما مشکلات با چگونه شما خودتان را به دیگران معرفی.