حباب

رویای در مورد حباب نماد موقعیت که در آن شما در رفتار بیش از حد درگیر شده اند و یا بیش از حد در معرض چیزی است که به دریا ناپدید شده است. شما در حال حاضر می توانید متوجه عواقب ~بازی با آتش~ و یا وسواس. متناوبا, حباب در یک رویا می تواند نشانه ای است که شما در حال تلاش بیش از حد سخت برای چیزی. بايد سرعتت رو کم کني.