بولینگ

بولینگ در رویا نشان دهنده موفقیت های خود را, وظایف و از دست می دهد. اگر شما انجام داده اند بسیاری از اعتصاب در یک رویا, سپس دستاوردهای بزرگ است که وارد زندگی بیداری خود را نشان می دهد. رویا نشان می دهد که شما همچنان به انجام در همه چیز شما انجام می دهند چرا که شما یکی از حق گرفته اند و همه چیز می رود با توجه به برنامه. اگر بازی به خوبی پیش نمی رود، پس به این معنی است که شما در حال انجام کارهای اشتباه در زندگی است. رویا در شما بولینگ یک کاسه از برش, نشان می دهد ساخت برخی از انواع در زندگی خود را. شما می دانید که گاهی اوقات همه چیز به راه شما می خواهید آنها را به رفتن نیست، و این چیز بدی نیست، چرا که زیان و اشتباهات ما را قوی تر و بهتر برای آینده است. شاید روال انجام داده است جنبه های منفی در زندگی شما. در نظر بگیرید که بولینگ در رویاها نیز می تواند نماد خواسته های جنسی شما, اما قادر به بیان خودتان. اعتصاب عبارات مثبت هستند, که می تواند به عنوان آمیزش جنسی موفق که در آن شما و یا شریک زندگی خود را به اوج لذت جنسی رسیده اند تفسیر. مطمئن شوید که شما توجه به چگونه آن را احساس می کند به بازی بولینگ بازی چرا که آن را منعکس کننده احساسات و هیجان خود را در زندگی بیداری خود را.