توپ

رویای در مورد سنگ مرمر نماد روال و یکتا. وضعیت یا الگوی فکر است که نگه می دارد تکرار خود را. چیزی که همیشه بهش توجه میکنی اتفاق میافته منفی, سنگ مرمر می تواند یک مشکل است که شما باید به مراقبت از تمام وقت. همچنین می تواند یک الگوی فکر منفی و یا عادت بد است که شما نگه داشتن تکرار نشان می دهد.