کیک

رویای در مورد کیک نماد افکار و یا احساسات در طول یک مناسبت خاص است. چیزی فوق العاده یا فوق العاده اتفاق می افتد که به ندرت اتفاق می افتد. در نظر گرفتن طعم کیک به شما یک ایده از آنچه اتفاق می افتد در طول این زمان خاص. کیک شکلاتی ممکن است پاداش خود را در برخی از منعکس کننده. مثال: مردی رویای خدمت به کیک شکلاتی را داشت. در زندگی واقعی او در حال برنامه ریزی تعطیلات برای خود بود.