با توجه به

رویایی که در آن شما در حال بیداری نشان دهنده دوگانگی ذهن خود را. شاید شما احساس از دست رفته و من مطمئن نیستم که چه چیزی واقعی است و چه جعلی است. رویا همچنین می تواند نماد تمایل به دریافت کمک از دیگران. رویای بیدار شدن می تواند به چیزهایی که در زندگی شما گم شده منجر شود. شاید برخی از عوامل است که به طور کامل برآورده نشده است وجود دارد.