کیک

هنگامی که شما رویای دیدن کیک، سپس چنین رویایی نشان دهنده به اشتراک گذاری، تقسیم مراقبت و خودخواهی است. کیک ممکن است نیاز به شروع به اعتقاد به دیگران و تقسیم آثار است که باید ساخته شده نشان می دهد. کیک همچنین می تواند نشان دهد که شما نمی دانید که چگونه به اشتراک گذاری. رویا نیز می تواند پیش بینی به عنوان اگر همه چیز به راحتی. اگر شما می بینید کیک است که کل نیست ، سپس چنین رویایی پیش بینی در مورد فرصت های از دست رفته ، که شما قادر به دیدن نیست. کیک تولد نماد شادی، شادی و جشن است.