کیک تولد

به خصوص هنگامی که رویاپرداز می بیند کیک تولد خود و یا دیگران، آن را نماد توانایی خود را به انطباق و مودب به دیگران است. رویاپرداز می ایستد به عنوان یک فرد از تفکر مثبت، که نمی ترسد به اشتراک گذاشتن با آنچه او است. این شانس وجود دارد که تمام رویای خود را به حقیقت خواهد پیوست، به عنوان کیک تولد در واقعیت معمولا نشان دهنده خواسته ها و خواسته ها. ذهن ناخودآگاه شما می دهد سیگنال است که شما باید برای تمام کالاهای شما آماده خواهد شد. در حال حاضر نوبت به بازپرداخت است.