کیک پنیر

رویای در مورد کیک پنیر نماد وضعیت در زندگی خود را که در آن شما احساس خوبی در حال نجات. توجه کنید که دیگر هیچ چیز خطرناکی وجود ندارد. شما ممکن است احساس تسکین است که چیزی وحشتناک و یا دشوار است به پایان رسید. مثال: مردی خواب می بیند که قادر به خوردن کیک پنیر نیست. در زندگی واقعی او یک زندانی در اسارت بود که فرار خود را از زندان شکست خورد. کیک پنیر او را از بین برد نشان دهنده تسکین زندگی در زندان است که او قادر به رسیدن به.