بلوط

رویای بلوط نماد یک قاشق غیر منتظره شخصی یا شخصی است. شانس غیر منتظره و یا مزایای است که فقط برای شما. منفی, بلوط ممکن است منعکس کننده اطلاعات شرم آور و یا وسایل شخصی است که شما می خواهید برای نگه داشتن همه چیز را به خودتان. مثال: مردی رویای بلوطی را داشت که از گوشش برداشته شده بود. در زندگی واقعی، او از طریق یک پرونده ورشکستگی می رفت. بلوط در حال حذف از گوش منعکس کننده روند ورشکستگی، dispelling تصورات پیش فرض است که او قادر خواهد بود برای حفظ اموال خاص او بود. بلوط در گوش او نماد ایده حفظ اموال او بود ~گوش دادن به.~