بلوط

برای رویای بلوط، او را به عنوان یک فرد با اعتماد به نفس، قوی و ماهر نشان می دهد. این رویا نشان دهنده آغاز اقدامات است که شما انجام خواهد داد، نتایج بزرگ و مفید را. اگر شما رویای چشم انداز بلوط در کف و آن را انتخاب کنید، آن را نشان دهنده شادی شما پس از کار جدی شما انجام داده اند. این نشانه است، که شما را راضی خواهد شد. اگر شما خودتان را در حال خوردن بلوط نشانه آینده و زندگی شاد wealtthy است که شما خواهد شد. شما باید خوشحال, مانند مردم در اطراف شما, احترام و تحسین.