کیف

رویای بورسیه نماد مزایایی است که شما در طول دوره های استرس و یا اضطراب. مزایای خاص و یا پشتیبانی به دست آمده از طریق یک رابطه نزدیک. بورس تحصیلی می تواند نشانه ای باشد که شما منابع یا فرصت های بیشتری نسبت به دیگران دارید. رویای در مورد مایل و یا کار برای بورسیه نماد تمایل به احساس خاص، و یا در زمان های دشوار پشتیبانی می شود.