کیف

خواب است که شما در حال حمل کیف به معنی اسرار است که در حال نگه داشتن صمیمی و نگه داشته شده است. خواب است که شما کیف پول خود را از دست داده اند، نشان می دهد از دست دادن قدرت و کنترل دارایی. او همچنین پیشنهاد می کند که او ممکن است ارتباط خود را با هویت واقعی خود را از دست داده است.