کیسه

رویای در مورد کیف نماد تمایل خود را به احساس خوب و یا نگاه خوب همیشه آماده می شود. احساس خوبي هميشه آماده باش همچنین می تواند نمایندگی از حساسیت در مورد همیشه به دنبال حرفه ای و یا روشنفکر. پیش بینی تصویر به دیگران شما همیشه موفق, غنی, زیبا و یا هرگز از دست دادن. منفی, یک کیسه می تواند حساسیت در مورد امکان خجالت توسط آماده نبودن منعکس. همچنین می تواند نمایندگی از بسیاری از نگرانی است که مردم دیگر فکر می کنم شما کامل است.