جیب

رویاپردازی و دیدن جیب، هنگامی که شما در حال رویا، نشانه کنجکاو از رویای خود است. این نشانه نشان دهنده استعدادهای پنهان و توانایی های توسعه نیافته است. شما نقاط قوت خود را به حداکثر پتانسیل استفاده نمی شود.