پمپ

رویای در مورد بمب نماد وضعیت زندگی توافق شده با پتانسیل انفجاری، چشمگیر، ناگهانی و یا شدید است. خوب یا بد، یک وضعیت زندگی واقعی می تواند منبع یک تغییر قدرتمند در حالت عاطفی شما باشد. بمب ممکن است نشان می دهد مواجه با عواقب, بدتر شدن وضعیت و یا چیزی در زندگی شما, تبدیل شدن به بسیار قوی تر. یک بمب منفجر شده نماد یک وضعیت بیدار شده زندگی است که شدت گرفته است.