پمپ

اگر شما بمب را در یک رویا دیدید ، سپس این می تواند از چیزی در زندگی خود را که به زودی منفجر تفسیر شده است. شاید وضعیتی در زندگی شما وجود داشته باشد که قرار است آشکار شود، زیرا شما دیگر در ظرفیت رسیدگی به آن نیستید. بمب همچنین می تواند تمایلات شما را نشان می دهد, اما ترس برای نشان دادن. شاید رویا نشان می دهد که شما بیان این احساسات و افکار به جای نگه داشتن آنها را در. بمب همچنین می تواند خشم و سرخوردگی شما از رنج می برند نشان می دهد. شايد چيزهايي هست که نگفتن؟ مطمئن شوید که به دیگران صدمه نمی زند.