بمب اتمی (انفجار اتمی)

اگر شما رویای بمب اتمی، لطفا به دنبال معنای بمب هسته ای.