بمب هسته ای

رویا در مورد بمب هسته ای نماد یک رویداد و یا وضعیت زندگی است که شما را ویران و یا قربانی هر چیزی که من فکر می کردم و یا به آن اعتقاد داشتند. معمولا به افکار منفی و یا احساسات. بمب هسته ای نشان می دهد تغییر چشمگیر از حوادث، نمایش و یا احساسات. اغلب به ارمغان می آورد احساسات از ناتوان بودن و از دست دادن کنترل بر یک وضعیت. چیزی که فکر می کردی مهم است ممکن است به پایان رسیده باشد. رویای در مورد بمب هسته ای است که آتش نماد بالقوه، و یا انتظار از تغییر چشمگیر و یا یک وضعیت عاطفی ویرانگر است. نمونه ها می تواند مرگ یکی از اعضای خانواده، اخراج از یک کار، شرم بزرگ، شکستن با کسی، و یا ناامیدی بزرگ است.