آکاردئون

برای شنیدن بازی آکاردئون، نماد شادی و شانس شما تا به حال هر بار نه چندان شاد و شما می توانید در آینده نزدیک خود را افسرده. اگر شما بازی آکاردئون در رویای خود را ببینید, این می تواند هشدار است که شما به عنوان سالم نیست که شما قبلا می شود. اگر کسی بازی آکاردئون در صحنه آن می تواند به معنای دعوت غیر منتظره به یک حزب وجود دارد. اگر کسی بازی آکاردئون, این نماد شانس شما بدون هر کسی کمک به شما در اطراف داشته باشد. هنگامی که شما می بینید که شما در حال گرفتن درس و یا کسی است که به شما آموزش به بازی آکاردئون, این می تواند نشانه ای از اعتماد ن کردن به مرد در زندگی خود را, به عنوان این فرد می تواند که شما را از موفقیت او را دریافت خواهد کرد.