پمپ شیر

رویای پمپ سینه نماد تغذیه و یا وابستگی است که در همه زمان ها تضمین شده است. مایل به اطمینان از پشتیبانی مداوم. طرح ب و یا برنامه احتمالی برای پشتیبانی ویژه. مطمئن شوید که کسی یا چیزی مهم است حتی زمانی که شما در خلق و خوی نیست.