آتش نشانان

رویای در مورد آتش نشانان نماد شما و یا کسی دیگر است که انجام همه چیز ممکن است برای مقابله با یک مشکل است که از کنترل خارج شده است.