کشاورز

رویای در مورد تراموا نماد جهت در زندگی است که برگشت ناپذیر است. وضعیتی که در آن هیچ چرخش و یا تجربه ای وجود دارد که اتفاق می افتد که آیا شما آن را دوست دارید یا نه. تراموا همچنین می تواند نمایندگی از تغییر زندگی دائمی، تجارب است که غیر قابل توقف و یا که انتخاب نیاز به فداکاری کل. تراموا همچنین می تواند نمایندگی از یک مرحله از پروژه و یا جهت در زندگی است که اگر از دست داده خواهد شد شما نیاز به صبر برای یک فرصت دیگر. مثال: یک پیرمرد رویای تکراری تراموا داشت که درهایش را باز می کرد و راننده می گفت که هنوز قطارش نبود. در زندگی واقعی، او یک پیرمرد بود که زمان زیادی را صرف فکر کردن در مورد زمانی که او قرار بود به مرگ بود.