عروسک

اگر شما در خواب بود که یک عروسک به زندگی می آید، به این معنی است که خواسته های خود را به شخص دیگری و فرار از مشکلات و مسئولیت های خود را. عروسک می تواند به عنوان یک وسیله برای تحقق خواسته های خود را خدمت می کنند. این که آیا شما در خواب در هر زمینه ای در مورد، و یا شما در حال دیدن یک عروسک، نماد بی گناهی دوران کودکی و نور دل سرگرم کننده است. اگر شما در خواب و در رویا ، شما را دیدم که شما در حال بازی با یک عروسک ، نشان دهنده عدم ارتباط بین ذهن آگاهانه و ناخودآگاه است. شما همچنین ممکن است نگرش نابالغ نسبت به جنس مخالف داشته باشد.