عروسک باربی

اگر شما یک عروسک باربی در رویای خود را نشان می دهد کمال جهان است. رویا توضیح می دهد که شما یک حس از هر کسی درک شما و پذیرش شما راه شما هستند. توضیح دیگر از این رویا پیش بینی می کند که عروسک باربی می خواهد برای جلوگیری از وظایف و بار است